Blanco Architecten bvba
Rectificatif

PERCEEL II TECHNIEKEN - B. ELEKTRO : nieuwbouw Blok F+K / verbouwing Blok D+B

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Blanco Architecten bvba
Nationaal identificatienummer
0807.009.415_507692
Postadres
Brusselsesteenweg 60
Plaats
Hoeilaart
Postcode
1560
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pernille Terndrup
Telefoon
+32 26573788
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.blanco-architecten.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368768

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PERCEEL II TECHNIEKEN - B. ELEKTRO : nieuwbouw Blok F+K / verbouwing Blok D+B

Referentienummer: Blanco-BL00.691 - Sint-Clemensschool PERCEEL II TECHNIEKEN ELEKTRO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

FASE I: afbraak gebouw (blok K) + nieuwbouw gebouwen (blok K + F) + nieuwbouw fietsenstalling + heraanleg toegang speelplaatsFASE II: afbraak bestaande dak constructie (blok D + B) + optopping van een bestaand gebouw (blok B + D) + interne verbouwingswerken (blok B + C + D)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507185

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bestek indiening offertes via E-tendering