Haven van Brussel
Avis de marché – secteurs spéciaux

Renovatie van de BECO-aanlegsteiger

Renovatie van de BECO-aanlegsteiger

Datum van verzending van deze aankondiging
24-04-2020
Publicatiedatum
24-04-2020
Deadline
22-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45241100 - Bouwen van kades
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Haven van Brussel
Postadres
Redersplein 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Zakya Bendaimi
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
150000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D