Kerkfabriek H. Hart Rooierheide
Rectificatif

Nevenbestemming kerk Rooierheide (St Vincentius)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kerkfabriek H. Hart Rooierheide
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
p/a Steenblookstraat 73
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.diepenbeek.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nevenbestemming kerk Rooierheide (St Vincentius)

Referentienummer: Diepenbeek-PPP019-567/9008/2019N0016-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528427

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een inschrijver meldde ons dat er een fout zit in de excel-files van de stabiliteitsingenieur waardoor deze niet kunnen geopend worden door de mogelijke inschrijvers. Deze files werden daarom bijkomend geüpload in PFD-formaat.