Gemeente Brasschaat
Rectificatif

Ploegsebaan144. Muziekacademie. Isolatie daken en gevels

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Brasschaat
Nationaal identificatienummer
BE 0206.677.801
Postadres
Verhoevenlei 11
Plaats
Brasschaat
Postcode
2930
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Tatjana De Maesschalck
Telefoon
+32 36500261
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.brasschaat.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ploegsebaan144. Muziekacademie. Isolatie daken en gevels

Referentienummer: Brasschaat-PPP0AA-1581/9008/2019-071-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45320000 - Isolatiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-526592

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er was een tegenstrijdigheid tussen bestek en detailtekeningen. De vereiste EPS isolatie voor steenstrips boven de plint was wel vermeld in het bestek, maar op de detailtekeningen stond verkeerdelijk 'fenolhars'. In bijgevoegd document werd dit rechtgezet. De fenolharsplaten zijn wel behouden voor het pleisterwerk boven de plint. De op tekening en in het bestek vermelde diktes zijn correct.