Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Avis de marché – secteurs spéciaux

DOM-100-19-001-Z Riolerings- en wegeniswerken t.h.v. de Grote Steenweg (N9) te Lede

Riolerings- en wegeniswerken t.h.v. de Grote Steenweg (N9) te Lede

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Deadline
04-11-2019
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: C of C1