Don Boscoonderwijscentrum
Rectificatif

DON BOSCO HALLE - SLOOP OUDE SCHOOLGEBOUW + NIEUWBOUW SCHOOL EERSTE GRAAD

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Don Boscoonderwijscentrum
Nationaal identificatienummer
0415.432.291_28054
Postadres
Don Boscolaan 15
Plaats
Oud-Heverlee
Postcode
3050
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christine De Becker
Telefoon
+32 16290048
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.donbosco.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350618

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DON BOSCO HALLE - SLOOP OUDE SCHOOLGEBOUW + NIEUWBOUW SCHOOL EERSTE GRAAD

Referentienummer: DBOC-Halle 18003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Don Bosco Halle - sloop oude schoolgebouw + nieuwbouw school eerste graadAanneming: Ruwbouw – Technieken - Afwerken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528395

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De wijzigingen worden omschreven in het document: 18003_NOTA wijzigingen aanbesteding 20190925