Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

Project 23.288/5 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking - slibgebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Lieven Lauwereys
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369432

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 23.288/5 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking - slibgebouw

Referentienummer: AQFINFRA-23288lot5-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Project 23.288/5 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking - slibgebouwHet leveren, bouwen en opstarten van de nieuwe slibdroging op de site van de RWZI Deurne-Schijnpoort: Noordersingel1, 2060 Antwerpen.Besteknummer: 23.288 – Bouwkundige werken + Elektromechanica.De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 6 percelen of loten.Lot 5 zijn de elektromechanische werken aan de nieuwe slibdrogingDe werken gebeuren op een site in bedrijf: de huidige slibbehandeling blijft in werking.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508072

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-122512

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-04-2020 10:30
Te lezen:
15-05-2020 09:15

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-04-2020 10:30
Te lezen:
15-05-2020 09:15

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘23288-5_Terechtwijzend bericht 3')