Gemeente Boutersem
Rectificatif

Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Boutersem
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Neervelpsestraat 11
Plaats
Boutersem
Postcode
3370
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Marc Van Esch
Telefoon
+32 16735978
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16735975

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.boutersem.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool

Referentienummer: Schoolsportzaal/deel 1 renovatie en afbraak-v2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212225 - Bouwen van sporthal

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510228

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
04-05-2020 10:00
Te lezen:
04-05-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

-