Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Rectificatif

Stad Dendermonde: Wegen- en rioleringswerken Zeelsebaan N47 en Steenweg van Grembergen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17466
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92762593
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353372

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stad Dendermonde: Wegen- en rioleringswerken Zeelsebaan N47 en Steenweg van Grembergen.

Referentienummer: AWV O-Vl-X40/N47/32-1M3D8H/19/18-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het heraanleggen van de N47 Zeelsebaan tussen kmpt 15,3 en 16,2.De herinrichting van en de aanleg van verbeterde fietsvoorzieningen langs de N47 Zeelsebaan op het grondgebied van de Stad Dendermonde en de gemeente Zele.De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de N47 Zeelsebaan en de Steenweg Van Grembergen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529532

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 187-453701

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het UEA werd zowel in pdf als in XML toegevoegd op 27/09/2019.