OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Rectificatif

Gesloten ruwbouw voor het project Keienberg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Nationaal identificatienummer
0410.424.222_27751
Postadres
Moorselbaan 164
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 495629332
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369820

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369820

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gesloten ruwbouw voor het project Keienberg

Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-297/0005/2020/TD/0N-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508470

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 054-127555

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden van potentiële inschrijvers