Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine vzw
Rectificatif

Nieuwbouw en renovatiewerken - 1999 VBS Schaapstraat Blankenberge

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vrij Onderwijs Blankenberge - Wenduine vzw
Nationaal identificatienummer
0425.431.310_580497
Postadres
Weststraat 86
Plaats
Blankenberge
Postcode
8370
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dennis Berens
Telefoon
+32 486310779
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sjsp.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372540

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Nieuwbouw en renovatiewerken - 1999 VBS Schaapstraat Blankenberge

Referentienummer: VOBW-2020414_001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Betreft het renoveren en uitbreiden van een schoolgebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-512268

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanvulling ontbrekend bestek perceel 1 - post 01-02