Don Boscoonderwijscentrum
Rectificatif

Realisatie van de nieuwbouw school Dom Savio

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Don Boscoonderwijscentrum
Nationaal identificatienummer
0415.432.291_28054
Postadres
Don Boscolaan 15
Plaats
Oud-Heverlee
Postcode
3050
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Vrijders
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://dboc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350549

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Realisatie van de nieuwbouw school Dom Savio

Referentienummer: DBOC-DSP/2019/02-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-525510

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 162-397600

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Zie terechtwijzend bericht