INFRABEL - Directie Asset Management Area North-West
Avis de marché – secteurs spéciaux

TR 230312 : Bodemsaneringswerken bundel LUNA Merelbeke

De opdracht omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de opdrachtdocumenten.
De huidige opdracht bestaat uit de saneringswerken ter hoogte van het Infrabel en NMBS-domein. De sanering dient uitgevoerd te worden conform het Nieuw tweede gefaseerd Bodemsaneringsproject, deel spoorwegdomein Infrabel, Gontrodestraat 222 te 9050 Gent dd. 25.02.2019 en het bijhorende conformiteitsattest dd. 21.06.2019 in bijlage van het bestek.
Het doel van de sanering is het weghalen van het verspreidingsrisico door middel van de verwijdering van de drijflaag.
Voor het grondwater wordt minimum gestreefd naar het wegnemen van de drijflaag zodat een stabiele situatie bekomen wordt die geen verdere beheersmaatregel vereist. In termen van risicogebaseerde terugsaneerwaarden, betekent dit de sanering van de toplaag (0-1 m-mv) tot concentraties lager dan 900 mg/kg.ds (=BSN) en van de onderliggende gronden (1 - maximaal 4.5 m-mv) tot concentraties lager dan 5.000 mg/kg.ds.
Voor het grondwater wordt 2.000 µg/l als risicogebaseerde terugsaneerwaarde genomen.


Datum van verzending van deze aankondiging
06-04-2020
Publicatiedatum
06-04-2020
Deadline
18-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112340 - Bodemsanering
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

- Belgische erkenning van aannemers van werken.
- Certificaat Achilles zorgsysteem

Eventuele minimumeisen:

- Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: G
- Een Certificaat Achilles zorgsysteem geldig op datum van indienen van de offerte.