Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Rectificatif

Hoogstraten – FOD Justitie – aanbrengen van een dakgootondersteuning

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26960
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14442812
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371685

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Hoogstraten – FOD Justitie – aanbrengen van een dakgootondersteuning

Referentienummer: VRN-2020-110179-MAVG-501B-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Hoogstraten – FOD Justitie – aanbrengen van een dakgootondersteuning

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511329

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In de oorspronkelijke aankondiging wordt er vermeld onder afdeling III.1.3) (pagina 5), dat het een opdracht betreft in klasse 4 – dit is niet correct, het betreft een opdracht in klasse 1.