Thomas More Kempen vzw
Rectificatif

CAMPUS LIER: VERBOUWING PAND ANTWERPSESTRAAT 97

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Thomas More Kempen vzw
Nationaal identificatienummer
0409.667.028_516778
Postadres
Kleinhoefstraat 4
Plaats
Geel
Postcode
2440
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Kristof Verboven
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.thomasmore.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369479

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

CAMPUS LIER: VERBOUWING PAND ANTWERPSESTRAAT 97

Referentienummer: Thomas More Kempen-TMK/VOPMVB/2020-016-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Thomas More Kempen heeft een pand naast de bestaande campus in Lier in erfpacht genomen. Om dit pand functioneel en bruikbaar te maken, wil Thomas More dit pand gaan verbouwen. Het opzet is om op de verschillende niveaus burelen te maken en de nodige overleglokalen te voorzien. Op het bovenste niveau wordt een eet/ontspanningsruimte voor docenten voorzien.Dit bestek omvat onder andere volgende werken:- afbraakwerken- gyprocwerken- tegelwerken- plafondwerken- schilderwerken- ...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508999

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Rapport asbestonderzoek wordt toegevoegd als bijlage K - er is geen asbest aanwezig in het gebouw.