Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Avis de marché – secteurs spéciaux

Steplaats Weststation

Bouw van een buitenstalling voor metro's

Datum van verzending van deze aankondiging
24-09-2019
Publicatiedatum
26-09-2019
Deadline
28-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45234124 - Passagiersvervoer per metro
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philippe Sandron
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
9000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.