Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rectificatif

Herstelling van de gevel in blauwe steen en vervanging van de waterdichting van het hoofdbestuur van de RVA.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Nationaal identificatienummer
0206.737.484_72
Postadres
Keizerslaan 7
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Giuseppe ACABO
Telefoon
+32 25154490
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25154164

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.onem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369298

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herstelling van de gevel in blauwe steen en vervanging van de waterdichting van het hoofdbestuur van de RVA.

Referentienummer: RVA-2020/22030/005-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Herstelling van de gevel in blauwe steen en vervanging van de waterdichting van het hoofdbestuur van de RVA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507951

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

mestaat in pdf en Excel