Avis d’attribution de marché

Groen- en netheidsonderhoud in het district 311 Brugge - Autosnelwegen Noord

Services
Date publication
23-07-2018
Valeur
1.719.849,48 EUR
Pouvoirs adjudicateurs
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen | 8200 8200 Brugge, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Ing. Bert Brugghe
Codes sujets (CPV)
45112200 - Travaux de décapage de terre
45232452 - Ouvrages de drainage
45233200 - Travaux de revêtement divers
45233229 - Entretien des accotements
77211300 - Services de défrichement
77211400 - Services d'abattage d'arbres
77211500 - Services d'élagage
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes
77312100 - Services de désherbage
77315000 - Services d'ensemencement
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures
90511000 - Services de collecte des ordures
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues
90640000 - Services de nettoyage et de vidange des avaloirs
90918000 - Services de nettoyage de poubelles
Contenu bref
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting
- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil
- Het uitvoeren van werkzaamheden van de verhardingen van wegen
- Het reinigen van straatkolken, straatkolkroosters, afvoerbuizen, aquadrains en onderzoekputten.
- Het reinigen en vrijmaken van berm- en taludgoten.
- Het ledigen van afvalbakken.
- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.
- Het ruimen van sloten.
- Het profileren van bermen door afgraving.
- Het uitvoeren van regiewerken voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.
- Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.
- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.
Prix
Offres reçues
6
Valeur
1.719.849,48 EUR
Entreprises
Abog NV | 9230 Wetteren, BE
truck tower-crane sharing