Avis de marché

CD000624 - aanneming van producten en diensten met betrekking tot een beheerstool voor mobiele toestellen

Services
Date publication
01-07-2014
Date limite
31-07-2014 13:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Digipolis | 2020 Antwerpen, BE
Codes sujets (CPV)
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Contenu bref
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één leverancier voor vier jaar voor het leveren van diensten, hardware en/of software voor een oplossing die zal ingezet worden voor het beheer van (de configuratie van) alle gewenste mobiele toestellen van de Lokale Politie Antwerpen (LPA).
Deze toestellen betreffen “off the shelf” commerciële producten (b.v. smartphone, tablet, laptop). De producten en diensten worden afgenomen volgens behoefte in de vorm van individuele bestelopdrachten. Een raming van de evolutie van de behoeften wordt beschreven in de “Case-4 jaar”. Aan deze raming is echter geen enkele aankoopverplichting verbonden.
Deze opdracht bestaat uit:
- Aankoop van software en licenties. Hierbij behoudt Digipolis het recht om deze aan te kopen binnen andere bestaande of toekomstige raamovereenkomsten voor aankoop van software en licenties indien dit voor Digipolis en zijn klanten voordeliger zou blijken
- Installatie (en/of assistentie bij installatie) van de oplossing
- Configuratie (en/of assistentie bij configuratie) van de oplossing
- Kennisoverdracht (opleiding en opleveren van documentatie, handleidingen, …)
- Geven van functionele klantbegeleiding en technische ondersteuning bij de testfase en de fase van inproductiename
- Ondersteuning, onderhoud en services
- Levering van eventuele appliances, fysieke (hardware) of virtuele
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs van case - 4 jaar - 35
Qualité: Kwaliteit - 35
Qualité: Plan van aanpak van case - 4 jaar - 20
Qualité: SLA - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
• het bewijs van een verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd:
• Een verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten.
Dit document dient de inschrijver op te stellen en bij te voegen aan de offerte indien hij aan dit criterium beantwoordt.
Dit document dient toegevoegd te worden aan de bijlagen als “Verklaring Nederlandstaligheid”.
• Een selectie van exact 3 verschillende, relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven.
Per referentie (max. 2 A4) dient volgende indeling te worden gebruikt:
Korte beschrijving inhoud project
Relevantie voor deze nieuwe opdracht
Sector
Problematiek
Datum installatie en implementatie
Duurtijd implementatie
Omvang in mandagen
Gebruikte technologie
Vermelding aantal mobiele toestellen
Budget
Contactpersoon bij de opdrachtgever
Telefoonnummer contactpersoon
E-mail contactpersoon
Mogelijkheid referentiebezoek ? Ja/Nee
• Het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven op te geven.
Au minimum
• Een selectie van exact 3 verschillende, relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven.
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

De inschrijver(s) waarvan de juridische situatie bewezen werd, en die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming aan de opdracht en wiens economisch, financiële en technische bekwaamheid voldoende bewezen wordt rekening houdend met onderstaande selectiecriteria, komen voor verdere evaluatie in aanmerking.
Selectiecriteria Gewicht
Referenties 90%
Onderaanneming 10%
Inschrijvers die een totaalscore behalen van minder dan 65% op de beoordeling van de selectiecriteria worden uitgesloten voor het verder verloop van de procedure. Op basis van deze selectiecriteria zullen maximaal 4 inschrijvers geselecteerd worden.
Toelichting van de selectiecriteria:
De scoring zal als volgt gebeuren:
Referenties (90 ptn):
De inschrijver bezorgt zijn 3 beste, meest relevante, referenties als bijlage bij zijn offerte (onder de naam Referentie1, Referentie2, Referentie3).
Deze referenties dienen van 3 verschillende klanten te zijn.
Relevant betekent:
- minimaal 50 mobiele toestellen
- minimaal Android, maar ervaring met iOS en Windows (zowel mobiel als desktop OS) is ook gewenst
- implementatietijd van de volledige functionele scope is minder dan 6 maanden. Met de term “volledige functionele scope” wordt aangegeven dat een representatieve groep (minimaal Android) van beheerde toestellen alsook de centrale infrastructuur alle functionaliteiten moeten bieden die deel uitmaakten van de opdracht; het betekent niet dat de volledige uitrol naar de totale inventaris van te beheren toestellen hoeft rond te zijn in het vooropgestelde tijdsbestek van 6 maanden.
- gelijkaardige functionaliteitswensen als gevraagd in dit bestek
- succesvolle oplevering
Per referentie kan een maximale score van 30 punten worden behaald, die worden toegewezen als volgt:
Minimaal 50 toestellen 5 punten
Besturingsysteem:
Of: Enkel Android 3 punten
Of: Android én iOS 5 punten
Of: Android én iOS én Windows 6 punten
Implementatietijd functionele scope minder dan 6 maanden 7 punten
Verwantschap met de inhoudelijke en technische bepalingen zoals beschreven in dit bestek:
Gelijkaardige stakeholders 2 punten
Gelijkaardige gebruikersgroep (aard en omvang) 2 punten
Gelijkaardige functionaliteiten 2 punten
Gelijkaardig probleemdomein (toezicht & veiligheid) 2 punten
Gelijkaardige technische randvoorwaarden 2 punten
Succes van het realiseren van de (wijzigende) scope binnen budget en timing 2 punten
Per ontbrekende, onvolledige of ongeldige referentie wordt een score van 0 punten op 30 toegekend.
Het verwantschap met de inhoudelijke en technische bepalingen zoals beschreven in dit bestek zal worden ingeschaald met een score.
2 : er is een sterke verwantschap/overeenkomst
1 : er zijn relevante analogieën aanwezig
0 : er bestaat geen of weinig analogie
Maximaal 4 inschrijvers zullen, op basis van de behaalde scores, worden geselecteerd voor de verdere gunningprocedure.
Onderaanneming (10 ptn):
De voorkeur gaat uit om te werken zonder onderaanneming:
Inschrijver biedt aan zonder onderaanneming 10 punten
Inschrijver biedt aan met onderaanneming 0 punten
truck tower-crane sharing