Avis de marché

Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers

Fournitures
Date publication
28-07-2014
Date limite
04-09-2014 14:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
Smals | 1060 Brussel, BE
Codes sujets (CPV)
48760000 - Logiciels de protection antivirus
Contenu bref
De huidige opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van een beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten en servers.
De oplossing omvat 4 posten:
- Post 1: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor werkposten
- Post 2: Beschermingssoftware (antivirus/antimalware) voor servers
- Post 3: Centrale beheersoplossingen voor de antivirus/antimalware oplossing (een oplossing voor Post 1 en een voor Post 2)
- Post 4: Onderhoud en support diensten
De oplossing voor Post 1 moet verschillend zijn van de oplossing van post 2.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De kandidaat dient een verklaring te bezorgen
betreffende haar omzet voor de gevraagde leveringen
en diensten en dit voor de laatste drie jaar.
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten
van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard
van de banden die bestaan tussen hemzelf en deze
entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende
dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de
opdracht over de nodige middelen zal beschikken door
de verbintenis voor te leggen waarin deze entiteiten
verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen
stellen van de leverancier.
Au minimum
De gemiddelde jaarlijkse omzet voor de gevraagde
leveringen en diensten, berekend voor de laatste drie
jaar, moet hoger zijn dan 900.000 €.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De kandidaat:
• dient de lijst op te geven van de voornaamste
leveringen uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met
vermelding van:
o naam van het project,
o de opdrachtgever met publiek of privé-statuut,
o de gegevens van een contactpersoon,
o de datum,
o het bedrag;
o een beschrijving van de opdracht,
• dient een verklaring te bezorgen met het jaarlijkse
gemiddelde aantal technici tewerkgesteld door de
inschrijver die instaan voor de support en het
onderhoud in België, en dit tijdens de laatste drie jaar.
• zal een bewijs leveren van zijn partnership met de fabrikanten van de voorgestelde SW oplossingen.
Een kandidaat kan zich beroepen op de capaciteiten van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van de banden die bestaan tussen hemzelf en deze entiteiten. Hij moet in dit geval aan de aanbestedende dienst bewijzen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over de nodige middelen zal beschikken door de verbintenis voor te leggen waarin deze entiteiten verklaren dat zij deze middelen ter beschikking zullen stellen aan de leverancier.
Au minimum
- De doorgestuurde referenties moeten
overeenstemmen met de gevraagde prestaties (het
moet meer bepaald gaan om een levering met
bijbehorend onderhoud in het Nederlands of het Frans).
- De kandidaat zal minstens 3 projecten
doorsturen van gelijkaardige prestaties.
- Het aantal technici tewerkgesteld door de kandidaat
die instaan voor de support en het onderhoud in België
moet hoger of gelijk aan 2 technici zijn op het moment
van de indiening van de kandidatuur.
- De kandidaat moet bewijs leveren van zijn partnership met de fabrikanten van de voorgestelde SW oplossingen.
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Zie bijzonder bestek (niet beschikbaar in dit stadium van de procedure).
truck tower-crane sharing