Avis de marché

PF4.2.04 Aankoop opslag en distributie

Fournitures
Date publication
15-07-2016
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Groeninge vzw | 8500 Kortrijk, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33192000 - Mobilier médical
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Contenu bref
Deze opdracht betreft de aankoop van materiaal voor opslag en distributie voor de inrichting ven het nieuwbouwziekenhuis AZ Groeninge Kortrijk, met daaruitvolgend het afsluiten van een raamovereenkomst voor 4 jaar.
De opdracht is opegedeeld in 5 percelen en betreft aankoop van :
“Klein materieel”
“Modulaire bergingen”
“Verzorgings-, medicatie- en transportwagens”
“Rolcontainers en draagwagens”
“Uitrusting CSA”: •Leveringsplaats: campus Kennedylaan
Description lots

Lot 1: Klein materieel

Description
Klein materieel
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Garantie en leveringstermijn - 10

Lot 2: Modulaire bergingen

Description
Modulaire bergingen
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Garantie en leveringstermijn - 10

Lot 3: Verzorgings-, medicatie- en transportwagens

Description
Verzorgings-, medicatie- en transportwagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Garantie en leveringstermijn - 10

Lot 4: Rolcontainers en draagwagens

Description
Rolcontainers en draagwagens
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Garantie en leveringstermijn - 10

Lot 5: Uitrusting CSA

Description
Uitrusting CSA
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33192000 - Mobilier médical
39151300 - Mobilier modulaire
39173000 - Unités de stockage
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 50
Qualité: Kwaliteit - 40
Qualité: Garantie en leveringstermijn - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
De bankverklaring dient opgemaakt te zijn in 2016.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een nota met beschrijving van de dienst na verkoop met vermelding van:
-alsook de beschrijving (plaats uitbating) van eventuele servicepunten in België
Au minimum
Een lijst met referenties uit de ziekenhuiswereld over de laatste 3 jaar.
truck tower-crane sharing