Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg voetbalveld in kunstgras - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
19-07-2018
Date limite
21-09-2018 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Holsbeek | 3220 Holsbeek, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Tom Gabriels
Codes sujets (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
Contenu bref
De opdracht omvat het leveren en plaatsen/installeren van een kunstgrasveld met aanhorigheden.
Description
Description
De opdracht omvat het leveren en plaatsen/installeren van een kunstgrasveld met aanhorigheden.
Durée
50 jours
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit - 50
Qualité: Waarborg en garantietermijnen - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Au minimum
1. /

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van gelijkaardige opdrachten voor aanleg van een kunstgrasveld die gedurende de afgelopen 5 jaar werden opgeleverd met attest van goede uitvoering door de opdrachtgever.
Au minimum
1. Minstens 5 referenties
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 3
truck tower-crane sharing