Avis de marché

2000 compostvaten en 1000 beluchtingsstokken

Fournitures
Date publication
26-07-2018
Date limite
24-09-2018 13:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
IMOG | 8530 Harelbeke, BE | De heer Jeroen De Craemere
Codes sujets (CPV)
39234000 - Caisses à compost
Contenu bref
2000 compostvaten en 1000 beluchtingsstokken
Description
Description
2000 compostvaten en 1000 beluchtingsstokken
Durée
48 mois
Codes de région (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Au minimum
zie bestek
truck tower-crane sharing