Avis de marché - secteurs spéciaux

Levering en plaatsing van aanpasbare bedieningstafels voor dispatchers en gelijkaardige beroepen

Fournitures
Date publication
02-07-2018
Date limite
06-08-2018 23:59
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Pouvoirs adjudicateurs
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus | Carla Gevaert
Codes sujets (CPV)
39100000 - Mobilier
39120000 - Tables, armoires, bureaux et bibliothèques
39130000 - Mobilier de bureau
39151300 - Mobilier modulaire
Contenu bref
Levering en plaatsing van moduleerbare bedieningstafels, samengesteld uit standaard elementen, die (gemakkelijk) aanpasbaar zijn volgens de specifieke noden van elke opeenvolgende bediener/gebruiker.
De betrokken aantallen zijn geschat op een zeventigtal bedieningstafels gedurende het jaar 2019. Andere naleveringen kunnen plaats vinden gedurende de verdere looptijd van het contract; maar zijn nog niet bekend op dit ogenblik.
De MIVB opteert voor een raamcontract met meerdere leveranciers, waarbij er een hoofdopdrachtnemer is en een secundaire opdrachtnemer, die aangesproken wordt in geval van falen of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de hoofdopdrachtnemer.
Description
Description
Levering en plaatsing van moduleerbare bedieningstafels, samengesteld uit standaard elementen, die (gemakkelijk) aanpasbaar zijn volgens de specifieke noden van elke opeenvolgende bediener/gebruiker.
De betrokken aantallen zijn geschat op een zeventigtal bedieningstafels gedurende het jaar 2019. Andere naleveringen kunnen plaats vinden gedurende de verdere looptijd van het contract; maar zijn nog niet bekend op dit ogenblik.
De MIVB opteert voor een raamcontract met meerdere leveranciers, waarbij er een hoofdopdrachtnemer is en een secundaire opdrachtnemer, die aangesproken wordt in geval van falen of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de hoofdopdrachtnemer.
Deze aankondiging van opdracht betreft in een eerste fase een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier met alle benodigde informatie, zoals beschreven in paragraaf III.1) “Deelnemingsvoorwaarden” van onderhavige aankondiging van opdracht.
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde bedrijven het bestek worden overgemaakt opdat zij hun offerte zouden kunnen indienen.
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39120000 - Tables, armoires, bureaux et bibliothèques
39130000 - Mobilier de bureau
39151300 - Mobilier modulaire
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
- De economische en financiële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van financiële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen).
- De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 2 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen zoals neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload communiceren.
Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.
- Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep: het laatste jaar¬verslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de web¬site waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload.
- Een kandidaat kan zich, in voorkomend geval en voor een wel¬bepaalde opdracht, beroepen op de draagkracht van andere entitei¬ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzake¬lijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entitei¬ten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Deze entiteiten zullen zich garant moeten stellen voor alle verbinte¬nissen die door de kandidaat aangegaan worden en zullen zich ertoe verbinden hun volledige medewerking te verlenen en alle middelen die in het kader van onderhavige opdracht nodig zijn, ter beschikking te stellen van de MIVB. Onder dezelfde voorwaarden kan een groep kandidaten zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de groep of op die van andere entiteiten.
- De jaaromzet die de kandidaat realiseerde over de laatste 3 beschikbare boekjaren (in te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria punt B).
De bewijstukken met betrekking tot de economische en financiële draagkracht moeten worden toegevoegd aan uw kandidaatstelling en het UEA-document.
Au minimum
- De jaaromzet van de kandidaat zal hoger zijn dan 2 500 000 EUR.
- De MIVB zal de kandidaten uitsluiten, waarvan de financiële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet bewijzen dat zij over de capaciteit beschikken om de opdracht zoals beschreven in de rubrieken II.1.4 tot een goed einde te brengen. Zij zal al de kandidaten uitsluiten waarvan de eigen fondsen negatief zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. een lijst met referenties van gelijkaardige leveringen uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar met vermelding van:
- een beschrijving van de opdracht met het aantal stuks
- het bedrag,
- de begin- en einddatum,
- de naam van de betreffende onderneming-klant ( + de gegevens van een contactpersoon).
(In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C).
2. getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten (bij het kandidaatstellingsdossier te voegen).
3. Een beschrijving van de bedrijfspolitiek van de kandidaat op vlak van milieubeheer, sociaal beleid en kwaliteitszorgsysteem.
a. Voor het milieubeheer mag het ISO 14000-certificaat (audits), het Europese reglement EMAS (CE) n° 761/2001 (audit) of eender welk ander certificaat of een beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze aan het kandidaatstellingsdossier toegevoegd worden.
b. Voor de sociale criteria mag de kandidaat het SA 8000-label toevoegen of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord dat alle conventies die aan de basis lagen van het SA 8000-label nageleefd worden.
c. Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000-certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteits-zorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden.
- De bewijstukken met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid moeten worden toegevoegd aan uw kandidaatstelling en het UEA-document.
Au minimum
- 1.De kandidaat zal minstens 2 referenties opgeven met minimum 10 stuks met de gegevens vermeld in punt 1
- 2. De kandidaat zal minstens 2 getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten opgeven, uit de referenties vermeld in punt 1.
truck tower-crane sharing