Avis de marché

Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Европейска комисия | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги
Description
Description
Доставка на стелажи, преградни решетки и свързани услуги
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да представи друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни,
— отчет за специфичен годишен оборот, свързан с тази поръчка, постигнат през последните 3 финансови години.
Au minimum
За да бъде избран, оферентът трябва да представи доказателство за среден общ годишен оборот за последните 3 финансови години за 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
- оферентът ще предостави доказателство за изпълнение на 5 доставки с монтаж на стелажи, съдържащо пример за доставка с монтаж на неподвижни стелажи за архив, пример за доставка с монтаж на неподвижни стелажи за библиотеки, 2 примера за доставка с монтаж на подвижни стелажи и един пример за доставка с монтаж на индустриални стелажи, изпълнени в последните 3 години заедно със сума, продължителност, начална дата и пълни координати (име на лице за контакт, адрес, телефон, имейл) на публичните или частните получатели;
— оферентът трябва да докаже наличието на организация, основана на система за осигуряване на качеството, отговаряща поне на изискванията на стандарта ISO 9001:
— чрез предоставяне на копие от сертификата за съответствие по ISO 9001, посочващ обхванатата област и акредитирания орган, който е издал сертификата;
— или чрез предоставяне на копие от всеки друг еквивалентен справочен документ за съответствие, чието прилагане може да бъде предмет на потвърждение, след одит от трета страна, като сертифициране, акредитация или одобрение;
— или чрез предоставяне на документация относно внедрената от оферента система за управление на качеството, с писмен ангажимент, подписан от лицето, упълномощено да ангажира предприятието (преди публикуването на обявата за поръчка); тази документация трябва да включва най-малко:
— политиката по качество и целите по „качество“;
— документална система (контрол на вътрешните и външните документи, контрол на записите, овладяване на несъответствията, превантивни действия, коригиращи действия и вътрешни одити);
— картографиране и определяне на процесите, които да се прилагат;
— системата за проверка (вътрешен одит, ...);
— система за анализ на резултатите (преглед на ръководството, оплаквания, проучвания, удовлетвореност, показатели, ...);
— план за корекция и подобрение (фирмен план, план за действия за насоки и услуги,...).
Au minimum
За да бъдат одобрени, оферентите трябва да докажат:
1) За доставка с монтаж на неподвижни стелажи за архив, минимална стойност от 25 000 EUR;
2) За доставка с монтаж на неподвижни стелажи за библиотеки, минимална стойност от 20 000 EUR;
3) За доставка с монтаж на подвижни стелажи, минимална стойност от 40 000 EUR за всяка от 2-те референции;
4) За доставка с монтаж на индустриални стелажи, минимална стойност от 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing