Avis de marché

Nabava polica, žičanih pregrada i povezanih usluga

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Europska komisija | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Nabava polica, žičanih pregrada i povezanih usluga
Description
Description
Nabava polica, žičanih pregrada i povezanih usluga
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— presliku financijskih izvješća (bilanci i računa dobiti i gubitka) za posljednje 3 financijske godine kojima se prikazuje godišnja dobit prije oporezivanja. Ako ponuditelj iz valjanog razloga ne može dostaviti spomenute dokumente, dužan je priložiti izjavu o godišnjoj dobiti prije oporezivanja za posljednje 3 godine. Prikazuju li financijska izvješća ili izjava prosječni gubitak tijekom posljednje 3 godine, ponuditelj mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što je odgovarajuće jamstvo koje je izdala treća strana (npr. matično društvo), izvješća revizora, ovlaštenog računovođe ili istovjetan dokument,
— izjavu o specifičnom godišnjem prometu povezanom s ovim ugovorom, ostvarenom tijekom posljednje 3 financijske godine.
Au minimum
Kako bi bio izabran, ponuditelj mora dostaviti dokaz o prosječnom ukupnom godišnjem prometu od 800 000 EUR za posljednje 3 financijske godine

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— ponuditelj će pružiti dokaz o izvršenju 5 isporuka s ugradnjom polica, uključujući primjer isporuke s ugradnjom fiksne arhivske police, primjer isporuke s ugradnjom fiksnih polica za knjižnice, 2 primjera isporuke s ugradnjom mobilnih polica i primjer isporuke s ugradnjom industrijskih polica, koje su izvršene tijekom posljednje 3 godine s njihovim iznosom, trajanjem, datumom početka i potpunim kontaktnim podacima (ime osobe za kontakt, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte) njihovih javnih ili privatnih primatelja,
— ponuditelj mora dokazati postojanje organizacije koja se temelji na sustavu osiguranja kvalitete koji odgovara najmanje zahtjevima norme ISO 9001:
—— dostavljanjem ovjerene preslike certifikata ISO 9001 u kojem je navedeno područje i tijelo akreditirano za izdavanje certifikata ili
—— dostavljanjem ovjerene preslike svih ostalih odgovarajućih referenci čija primjena može, nakon revizije koju provodi treća strana, biti predmetom priznanja poput primjerice certifikata, odobrenja ili sporazuma ili
—— dostavljanjem dokumentacije o sustavu upravljanja kvalitetom koji provodi ponuditelj, zajedno s obvezom izdanom u pisanom obliku i koju je potpisala (prije objave poziva na nadmetanje) osoba ovlaštena za angažiranje poduzeća; ta dokumentacija mora najmanje sadržavati:
—— politiku i ciljeve kvalitete;
—— sustav dokumentiranja (poznavanje internih i vanjskih dokumenata, poznavanje zapisa, poznavanje nesukladnosti, preventivne radnje, korektivne radnje i interne revizije);
—— mapiranje i definiciju procesa koje je potrebno primijeniti;
—— sustav verifikacije (interna revizija,...);
—— sustav analize rezultata (pregled uputa, prigovora, anketa, zadovoljstva, pokazatelja...),
—— plan prilagodbe i poboljšanja (poslovni plan, akcijski plan uprava i odjela itd.).
Au minimum
Kako bi bili odabrani, ponuditelji moraju dokazati:
(1) za isporuku s ugradnjom fiksnih arhivskih polica najmanju vrijednost od 25 000 EUR;
(2) za isporuku s ugradnjom fiksnih polica za knjižnice najmanju vrijednost od 20 000 EUR;
(3) za isporuku s ugradnjom mobilnih polica najmanju vrijednost od 40 000 EUR za svaku od 2 referenci;
(4) za isporuku s ugradnjom industrijskih polica najmanju vrijednost od 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing