Avis de marché

Dostawa regałów, okratowanych przegród i powiązanych usług

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Komisja Europejska | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Dostawa regałów, okratowanych przegród i powiązanych usług
Description
Description
Dostawa regałów, okratowanych przegród i powiązanych usług
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenia biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,
— oświadczenie o szczegółowym rocznym obrocie związanym z przedmiotem zamówienia, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych.
Au minimum
Aby zostać wybranym, oferent musi wykazać uzyskanie średniego rocznego obrotu w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— oferent powinien dostarczyć dowód wykonania 5 dostaw regałów wraz z instalacją, w tym dowód dostawy wraz z instalacją stałego regału archiwizacyjnego, dowód dostawy stałych regałów dla bibliotek wraz z instalacją, 2 przykłady dostawy regałów ruchomych wraz z instalacją i jeden przykład dostawy regałów przemysłowych wraz z instalacją, które zostały wykonane w ciągu 3 ostatnich lat, podać wysokość zamówienia, czas trwania, datę rozpoczęcia i pełne dane kontaktowe (nazwisko osoby do kontaktu, adres, numer telefonu, adres email) instytucji zamawiających, publicznych lub prywatnych,
— wykonawca musi dowieść, że jego organizacja jest oparta na systemie zapewnienia jakości odpowiadającym co najmniej wymogom normy ISO 9001:
— albo dostarczając poświadczoną kopię certyfikatu ISO 9001, wskazującego dziedzinę, której dotyczy certyfikat oraz uprawnioną jednostkę, która go wystawiła,
— albo dostarczając poświadczoną kopię innego równorzędnego dokumentu, który podczas audytu prowadzonego przez stronę trzecią może zostać uznany za odpowiadający takiemu certyfikatowi, upoważnieniu lub akredytacji,
— albo dostarczając dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością wprowadzonego przez wykonawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem (wcześniejszym niż data publikacji ogłoszenia o zamówieniu) i podpisem osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa; dokumentacja ta musi zawierać przynajmniej:
—— politykę w zakresie jakości i cele w zakresie jakości,
—— system dokumentacji (zarządzanie dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zarządzanie rejestracjami, zarządzanie niezgodnościami, działania zapobiegawcze, działania naprawcze i audyty wewnętrzne),
—— mapowanie i definiowanie procesów, które mają być przeprowadzone,
—— system weryfikacji (audyt zewnętrzny itd.),
—— system analizy rezultatów (przegląd systemu zarządzania, skargi, dochodzenia, zadowolenie, wskaźniki itd.),
- plan dostosowania i poprawy (plan biznesowy, plan działań dyrekcji i działów, ...).
Au minimum
Aby zostać wybranym, oferent będzie musiał udowodnić:
(1) Dla dostawy stałych regałów do archiwizacji wraz z instalacją - minimalną wartość 25 000 EUR;
(2) Dla dostawy regałów stałych dla bibliotek wraz z instalacją - minimalną wartość 20 000 EUR;
(3) Dla dostawy ruchomych regałów do archiwizacji wraz z instalacją - minimalną wartość 40 000 EUR dla każdej z 2 referencji;
(4) Dla dostawy regałów przemysłowych wraz z instalacją - minimalną wartość 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing