Avis de marché

Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Európska komisia | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb
Description
Description
Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,
— výkaz o špecifickom ročnom obrate v súvislosti s touto zákazkou, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.
Au minimum
Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 800 000 EUR

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Uchádzač predloží dôkaz o uskutočnení 5 dodávok s inštaláciou regálov, z toho 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných archívnych regálov, 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných regálov pre knižnice, 2 doklady o dodaní s inštaláciou mobilných regálov a 1 doklad o dodaní s inštaláciou priemyselných regálov, ktoré boli vykonané v priebehu posledných 3 rokov s uvedením ich sumy, trvania, dátumu začiatku a kompletných údajov (kontaktné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) ich verejných alebo súkromných príjemcov.
Uchádzač musí dokázať, že jeho organizácia je založená na systéme zabezpečenia kvality zodpovedajúcom minimálne požiadavkám normy ISO 9001:
— buď dodaním overenej kópie osvedčenia ISO 9001, v ktorom je uvedená oblasť činnosti a akreditovaný subjekt, ktorý osvedčenie vystavil,
— alebo dodaním overenej kópie rovnocenného osvedčenia, ktorého použitie môže byť po vykonaní auditu treťou stranou predmetom uznania, oprávnenia alebo schválenia ako osvedčenie,
— alebo poskytnutím dokumentácie systému riadenia kvality realizovanej dodávateľom s písomným záväzkom podpísaným (pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) zástupcom spoločnosti; táto dokumentácia musí obsahovať aspoň:
—— politiku kvality a ciele v oblasti kvality,
—— systém dokumentácie (správa internej a externej dokumentácie, nesúladu, preventívnych a nápravných opatrení a vnútorného auditu),
—— grafickú analýzu a definíciu plánovaných postupov,
—— kontrolný systém (vnútorný audit,...),
—— systém analýzy výsledkov (preskúmanie vedenia, sťažnosti, prieskumy, spokojnosť, indikátory,...),
—— plán úpravy a zlepšenia (podnikový plán, akčný plán v oblasti vedenia a služieb,...).
Au minimum
Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť:
(1) V prípade dodania s inštaláciou pevných archívnych regálov minimálnu hodnotu 25 000 EUR;
(2) V prípade dodania s inštaláciou pevných regálov pre knižnice minimálnu hodnotu 20 000 EUR;
(3) V prípade dodania s inštaláciou mobilných regálov minimálnu hodnotu 40 000 EUR pre každú z 2 referencií;
(4) V prípade dodania s inštaláciou priemyselných regálov minimálnu hodnotu 200 000 EUR.
truck tower-crane sharing