Avis de marché

Dobava regalov, mrežastih predelnih sten in povezanih storitev

Fournitures
Date publication
28-07-2018
Date limite
01-10-2018 15:00
Estimation de la valeur totale
3000000.00 EUR
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Evropska komisija | 1049 Bruxelles, BE | Institution/agence européenne ou organisation internationale | Services généraux des administrations publiques | OIB.02.002 Marchés publics
Codes sujets (CPV)
39131000 - Rayonnages de bureau
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Contenu bref
Dobava regalov, mrežastih predelnih sten in povezanih storitev
Description
Description
Dobava regalov, mrežastih predelnih sten in povezanih storitev
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39131100 - Rayonnages d'archives
39132000 - Systèmes de classement
39152000 - Rayonnages mobiles
39155100 - Équipements de bibliothèque
44316300 - Grilles
45421147 - Installation de grilles
50324200 - Services de maintenance préventive
Codes de région (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
EL - ΕΛΛΑΔΑ
ES - ESPAÑA
FR - FRANCE
IT - ITALIA
LU - LUXEMBOURG
NL - NEDERLAND
SE - SVERIGE
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
— kopija računovodskih izkazov (bilanc stanja in izkazov poslovnega izida) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če računovodski izkazi ali poročila izkazujejo povprečno izgubo v obdobju zadnjih 3 let, mora ponudnik predložiti dodatne dokumente, ki dokazujejo njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave zakonitih revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,
— poročilo o specifičnem letnem prometu, povezanim s predmetom tega naročila, ustvarjenem v zadnjih 3 poslovnih letih.
Au minimum
Da bi bil lahko izbran, mora ponudnik dokazati, da njegov povprečni letni promet v zadnjih 3 poslovnih letih znaša 800 000 EUR.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
— ponudnik mora predložiti dokazilo, da je izvedel 5 dobav regalov z namestitvijo, ki morajo vključevati 1 dobavo in namestitev fiksnih arhivskih regalov, 1 dobavo in namestitev fiksnih knjižničnih regalov, 2 dobavi in namestitvi mobilnih regalov ter 1 dobavo in namestitev industrijskih regalov, ki so bile izvedene v zadnjih 3 letih, ter priložiti informacije o njihovih vrednostih, trajanjih in datumih začetka ter popolne kontaktne podatke javnih ali zasebnih prejemnikov teh dobav (ime kontaktne osebe, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov),
— ponudnik mora dokazati obstoj organizacije, ki temelji na sistemu vodenja kakovosti, ki izpolnjuje vsaj zahteve standarda ISO 9001:
—— bodisi s predložitvijo overjene kopije certifikata ISO 9001, ki navaja področje, ki ga certifikat zajema, in pooblaščeni organ, ki je certifikat izdal,
—— bodisi s predložitvijo overjene kopije katerega koli drugega enakovrednega referenčnega dokumenta, ki bi se po reviziji tretje strani lahko upošteval kot potrdilo, dovoljenje ali odobritev,
—— bodisi s predložitvijo dokumentacije o sistemu vodenja kakovosti, ki ga izvaja ponudnik, skupaj s pisno in podpisano zavezo (pred objavo obvestila o naročilu) osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja; ta dokumentacija mora vključevati vsaj:
—— politiko kakovosti in cilje kakovosti,
—— dokumentacijski sistem (vodenje notranje in zunanje dokumentacije, vodenje evidenc, obvladovanje neskladnosti, preventivni ukrepi, korektivni ukrepi in notranje revizije),
—— analizo in opredelitev procesov, ki jih je treba uporabljati,
—— sistem preverjanja (notranja revizija itd.),
—— sistem analize uspešnosti (vodstveni pregled, pritožbe, ankete, zadovoljstvo, kazalniki itd.),
—— načrt prilagoditev in izboljšav (poslovni načrt, akcijski načrt za vodstvo in storitve itd.).
Au minimum
Da bi bil lahko izbran, mora ponudnik predložiti dokazilo:
(1) o vrednosti najmanj 25 000 EUR za dobavo in namestitev fiksnih arhivskih regalov;
(2) o vrednosti najmanj 20 000 EUR za dobavo in namestitev fiksnih knjižničnih regalov;
(3) o vrednosti najmanj 40 000 EUR za dobavo in namestitev mobilnih regalov, in sicer za vsako od 2 referenc;
(4) o vrednosti najmanj 200 000 EUR za dobavo in namestitev industrijskih regalov.
truck tower-crane sharing