Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - vervangen kunstgras + plaatsen omheining korfbalveld - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
26-05-2020 11:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Turnhout | 2300 Turnhout, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | De heer Jan Claes
Codes sujets (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
45212290 - Réparation et entretien d'infrastructures sportives
45236110 - Travaux de nivelage de terrains de sports
Contenu bref
vervangen kunstgras + plaatsen omheining korfbalveld
Description
Description
vervangen kunstgras + plaatsen omheining korfbalveld
Codes sujets supplémentaires (CPV)
39293300 - Gazon artificiel
45212290 - Réparation et entretien d'infrastructures sportives
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Kwaliteit - Kwaliteit
Qualité: garantie en onderhoudscontract - garantie en onderhoudscontract
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van door de inschrijver zelf gerealiseerde kunstgrasvelden (minstens vijf in België) die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
1. minimum 5 attesten goede uitvoering
Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 1
truck tower-crane sharing