Rectificatif

ARhuscafé: conceptontwikkeling en realisatie

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses

Nom officiel
vzw Het Portaal
Numéro national d'identification
-
Adresse postale
De Munt 8
Ville
Roeselare
Code postal
8800
Code NUTS
BE256 - Arr. Roeselare
Pays
BELGIQUE-BELGIË
Point(s) de contact
Yves Rosseel
Téléphone
+32 490451683
Courriel
yves.rosseel@arhus.be
Fax
-

Adresse(s) internet

Adresse principale: http://www.arhus.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279290

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé

ARhuscafé: conceptontwikkeling en realisatie

Numéro de référence: ARhus-AR2017_001-F02_0

II.1.2) Code CPV principal

Code CPV principal: 39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage

Descripteur supplémentaire: -

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte

De Opdracht betreft de ontwikkeling én realisatie van een concept voor de vernieuwing van de eerste verdieping, het zogenaamde ARhuscafé, van het bestaande kenniscentrum ARhus gelegen in het centrum van de Stad Roeselare en zoals heden geëxploiteerd door de vzw Het Portaal.
Kenniscentrum ARhus is een innovatieve en betrokken organisatie waar kennisdelen, ondernemen, verbinden en vernieuwen centraal staan. ARhus zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord. Zowel op sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook op vlak van o.a. gezondheid wil ARhus mensen geletterd maken én houden. Hiervoor zet ARhus in op samenwerkingsverbanden met partners uit de zorgsector, het onderwijs, de academische wereld en het ondernemerslandschap en is aldus een pionier in Vlaanderen. ARhus ontvangt jaarlijks meer dan 350.000 bezoekers.
Voor meer achtergrond bij de doelstellingen en de werking van ARhus, zie www.arhus.be.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.4.5) Date d’envoi du présent avis

14-07-2017

VI.4.6) Référence de l'avis original

Login TED eSender: BE001

login client TED eSender: -

Référence de l'avis: 2017-523432

Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 130-265443

Date d'envoi de l'avis original: 11-07-2017

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Référence de l'avis original

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur: -

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur: -

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original

-

Autres informations complémentaires

nouveau document du 14 Juillet remplace intégralement lequel du 5 Juillet

Testez TenderWolf pendant :trialPeriod jours gratuitement et sans engagement!

Le mois dernier, rien qu'en Belgique, pas moins de 1973 nouveaux marchés publics ont été annoncés.

Chaque année, en Belgique, environ 20 000 appels d'offres publics sont émis, allant de travaux de plomberie à des grands travaux d'infrastructure, en passant par des repas scolaires et des systèmes informatiques. Ils représentent un montant avoisinant les 50 milliards d'euros.

Testez TenderWolf pendant 30 jours gratuitement et sans engagement!