Avis de marché

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Diabetes

Fournitures
Date publication
08-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Turnhout vzw | 2300 Turnhout, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
15622110 - Glucose
33124131 - Bandelettes réactives
33141310 - Seringues
33141900 - Lancettes à saigner
33615000 - Médicaments du diabète
38410000 - Instruments de comptage
38550000 - Compteurs
42924300 - Matériel de pulvérisation
Contenu bref
Dit dossier betreft een dossier in 2 stappen.
In eerste fase zullen de kandidaturen worden geselecteerd die in de 2de fase kunnen deelnemen aan de minicompetitie.
Betreft perceel POCT zal door het ziekenhuis van Bornem in eerste instantie niet worden deelgenomen.
Zij kunnen na accreditatie mogelijks beslissen toch in te stappen.
Ook de andere ziekenhuizen zullen dit perceel pas bevragen na accreditatie.
De aanbieders worden verzocht eveneens hun cataloog bij hun offerte te voegen.
Perceel 1
Hier kan de aanbesteder ervoor opteren om 2 aanbieders te gunnen, zij het via een systeem van 50/50 met een vork van + of – 5% verdeling.
Dit om flexibiliteit en patiënten ondersteuning voorop te stellen.
Perceel 2
Idem perceel 1 met verdeling 75/25 met vork van +/- 5 %
Perceel 3 & 4
Toewijzing aan 1 leverancier
Perceel 3: POCT zal pas worden bevraagd na behalen van accreditatie van de deelnemende ziekenhuizen.
Description lots

Lot 1: METERS EN STRIPS + PRIKPENNEN EN LANCETTEN

Description
METERS EN STRIPS + PRIKPENNEN EN LANCETTEN
Codes sujets supplémentaires (CPV)
15622110 - Glucose
33124131 - Bandelettes réactives
33615000 - Médicaments du diabète
38410000 - Instruments de comptage
38550000 - Compteurs

Lot 2: POMPEN EN STRIPS

Description
POMPEN EN STRIPS
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33124131 - Bandelettes réactives
33615000 - Médicaments du diabète

Lot 3: POCT EN STRIPS

Description
POCT EN STRIPS
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33615000 - Médicaments du diabète

Lot 4: PRIKPENNEN EN/OF LANCETTEN VOOR GEBRUIK OP DIENST

Description
PRIKPENNEN EN/OF LANCETTEN VOOR GEBRUIK OP DIENST
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33141310 - Seringues
33141900 - Lancettes à saigner
33615000 - Médicaments du diabète
42924300 - Matériel de pulvérisation
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een afschrift van andere certificaten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (bijvoorbeeld BRC, IFS, ISO2000 of andere kwaliteitscertificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de inschrijver). Deze certificaten zijn niet verplicht, maar wel aanbevolen.
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
* Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.
truck tower-crane sharing