Vrije Universiteit Brussel
Rectificatif

LEVERING VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vrije Universiteit Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Pleinlaan 2
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Telefoon
+32 26292294
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vub.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

LEVERING VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT

Referentienummer: VUB/RESTO/2020/005

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-542613

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-11-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-01-2022 10:00
Te lezen:
14-01-2021 14:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-01-2022 10:00
Te lezen:
14-01-2021 14:30

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 14 januari 2021. Wijziging van datum opening van de offertes naar donderdag 14 januari 2021.