Gemeente Grimbergen
Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van dranken aan de gemeentelijke feestzaal en plaatsen van toog- en koelinstallaties voor een periode van 5 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Prinsenstraat 3
Plaats
Grimbergen
Postcode
1850
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Christel Perremans
Telefoon
+32 22601246
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22701266

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.grimbergen.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/899/6I/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van dranken aan de gemeentelijke feestzaal en plaatsen van toog- en koelinstallaties voor een periode van 5 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2020/810

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15911000 - Sterke dranken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Potaarde, 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aanbestedende overheid start een overheidsopdracht op voor een periode van 5 jaar voor de levering van dranken (water, frisdranken en bieren) aan de gemeentelijke feestzaal. Naast de levering van dranken dient de inschrijver ook in te staan voor de inrichting en uitrusting van de toog met tapinstallatie(s), spoelbak(ken) en koelinstallatie(s). Tevens dient de inschrijver materialen ter beschikking te stellen die rechtstreeks verband houden met de verkoop van de producten (glazen, dienbladen, flesopeners, bierviltjes, doppen voor spoelbakken,...).
De inrichting van de vaste toog dient aan te sluiten bij de moderne en industriële uitstraling van de feestzaal.
De openingsdatum van de gemeentelijke feestzaal ligt vermoedelijk rond 1 september 2021. Momenteel worden nog verbouwingswerken uitgevoerd, waardoor het onmogelijk is om de aanvangsdatum van deze opdracht vast te leggen. De aanvangsdatum (= de datum waarop de feestzaal afgewerkt is en verhuurd kan worden) zal bekendgemaakt worden na gunning van de opdracht. De plaatsing van de toog- en koelinstallaties dient te gebeuren vóór deze openingsdatum van de feestzaal.
De gemeentelijke feestzaal zal een capaciteit hebben van 500 zitplaatsen en 800 staanplaatsen en zal het ganse jaar geopend zijn. De voormalige gemeentelijke feestzaal ‘Fenikshof’ werd 128 dagen verhuurd in de periode van september 2018 t.e.m. juni 2019 (niet geopend in juli en augustus).
De raming van deze opdracht bedraagt jaarlijks ± 27.000 incl. btw.
De opdracht kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden, telkens met 1 jaar. De aanbestedende overheid plant de bouw van een eigen gemeentelijke feestzaal. Deze stilzwijgende verlengingen zullen alleen gegund worden indien de bouw van de eigen gemeentelijke feestzaal niet tijdig voltooid is en indien er met de eigenaar van de tijdelijke feestzaal (Douwe Egbertssite) een verlening van de huurovereenkomst onderhandeld kan worden.
Leveringsplaats: Potaarde, 1850 Grimbergen (voormalige Douwe Egbertssite).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Eénmalig exclusief leveringsrecht  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Eénmalige inrichtingsinvestering  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Service  / Weging:   10

Kostencriterium - Naam:   Prijszetting  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   De opdracht kan 2 keer stilzwijgend verlengd worden, telkens met 1 jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De inschrijver geeft 2 referentieprojecten op van gelijkaardige grootte.

Eventuele minimumeisen:

1. Twee opdrachten van dezelfde omvang die de inschrijver gedurende de afgelopen 3 jaar heeft uitgevoerd, met vermelding van de contactpersoon en het jaarlijks bestelbedrag.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-03-2021

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   01-07-2021

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Plaatsbezoek vereist:
De inschrijver wordt verplicht een plaatsbezoek uit te voeren. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden met de heer Frederic Meyskens (02 260 13 08 - Frederic [email protected])
De inschrijver dient het attest van plaatsbezoek (= bijlage B) correct in te vullen, te ondertekenen en bij te voegen aan zijn offerte.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3
Plaats
Grimbergen
Postcode
1850
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22601211
E-mail
[email protected]
Fax
+32 22701266
Internetadres
http://www.grimbergen.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-01-2021