Imelda VZW
Rectificatif

Dranken - Leveren van dranken (frisdranken, bieren en wijnen)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Imelda VZW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Imeldalaan 9
Plaats
Bonheiden
Postcode
2820
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Karen Soomers
Telefoon
+32 15506134
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.imelda.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dranken - Leveren van dranken (frisdranken, bieren en wijnen)

Referentienummer: Imelda VZW-PPP0SD-216/1002/2021-1216-F50_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van dranken (frisdranken, bieren en wijnen) op afroep.Leveringsplaats: Hospital Logistics, Gaston Geenslaan 33, Industriezone A118 te 3200 Aarschot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2021-502922

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-01-2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bestek toegevoegd.