Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Rectificatif

Overeenkomst voor het leveren van dranken in het sportcomplex te Moerbeke-Waas

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_22840
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sofie Hoogerwerf
Telefoon
+32 92410649
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396755

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overeenkomst voor het leveren van dranken in het sportcomplex te Moerbeke-Waas

Referentienummer: TMVW-SPORT-165-20-002-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft een overeenkomst voor het leveren van dranken in het sportcomplex te Moerhofstraat 16, 9180 Moerbeke-Waas. Binnen het sportcomplex worden volgende leveringspunten onderscheiden:- Sportcafé;- Kantine.De ondernemer staat tevens in voor het installeren van de nodige tooginstallaties (tap- en koelinstallaties), incl. het aanleggen van de nodige leidingen.Het nodige onderhoud en/of de herstelling van de tooginstallaties zijn ten laste van de ondernemer.De opdrachtnemer bekomt het exclusief leveringsrecht voor dranken binnen het sportcomplex. Bij organisatie van evenementen op de buitenterreinen, geldt geen exclusiviteit. Benadrukt wordt dat geen minimum afnames worden gegarandeerd.Het voorwerp van de overeenkomst wordt uitgebreid beschreven in het bestek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-546098

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 250-624020

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-12-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het document 'Drankenlevering Moerbeke-Waas rectificatie d.d. 21.01.25.pdf' wordt toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.