De Mandel cvba
Rectificatif

Diverse verzekeringsovereenkomsten. Brandverzekering en Burgerlijke aansprakelijkheid.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Mandel cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Groenestraat 224
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Andy Debakker
Telefoon
+32 51233549
E-mail
[email protected]
Fax
+32 51233548

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.demandel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Diverse verzekeringsovereenkomsten. Brandverzekering en Burgerlijke aansprakelijkheid.

Referentienummer: 246

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 66515100 - Brandverzekeringen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft als voorwerp de verzekering "Materiële schade - brand" voor het geheel van het onroerend patrimonium en de daarin aanwezige inhoud van het opdrachtgevend bestuur, De Mandel. Het perceel 1 omvat de verzekering "Materiële schade - brand" waarbij het risico van elektrconica voor het kantoorgebouw uitgesplist is in een perceel 2. Het derde perceel omvat de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbestand van De Mandel waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw vervat zit in perceel 1.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-527798

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijlage C en D werden in word versie toegevoegd alsook de schadestatiek van de huidige BA verzekering.