EMMAUS VZW
Avis d’attribution de marché

Levering van brood, kleingoed en patisserie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer
BE 411.515.075
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ive Mauquoi
Telefoon
+32 470900542
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15446710

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Gezondheid en welzijnszorg

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van brood, kleingoed en patisserie

Referentienummer:   2020/001/IM

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15810000 - Broodproducten, vers gebak en cake

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   3.812.301,60

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Verschillende voorzieningen Emmaüs vzw

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Voorwerp van deze leveringen: aankoop en levering van brood, kleingoed en patisserie
Informatie m.b.t. de opdracht
Deze opdracht betreft de levering van volgende productgroepen aan de voorzieningen van de vzw Emmaüs:
- brood
- pistolets en sandwiches
- koffiekoeken en croissants
- patisserie en gebak
- themagebak
- bavarois en mousse
De inschrijvende partij moet in staat zijn sneetjes brood en gebak individueel verpakt of in setjes aan te leveren.
Het aangeboden assortiment dient ook afgestemd te zijn op de specifieke behoeften uit de zorgsector: suikerarme en zoutloze varianten, broden met zachte korst of ontkorst brood, ...
Er zal een indicatieve inventaris van producten meegestuurd worden bij de publicatie voor kandidatuurstelling in een aparte bijlage.
Diepvriesproducten worden niet mee geïntegreerd in deze opdracht.
De looptijd van deze raamovereenkomst is vastgesteld op een periode van vier jaar en kan 2 keer stilzwijgend met een jaar verlengd worden.
De opdracht gaat in op de datum zoals vermeld zal worden in de sluitingsbrief.
Het doel van deze opdracht is een partner te vinden, voor de bovenvermelde productcategorieën, waarbij we kunnen bestellen tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding (zonder dat we exclusiviteit garanderen), met daarbij continue ondersteuning op het gebied van keuzes ter optimalisatie van de te gebruiken producten.
Informatie m.b.t. de vzw Emmaüs
De vzw Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan. Meer dan 7.000 medewerkers staan klaar in een netwerk van 24 voorzieningen in de provincie Antwerpen om pasklare antwoorden te bieden op elke zorgvraag. De vzw Emmaüs is actief in de volgende domeinen:
• Algemene ziekenhuizen
• Geestelijke gezondheidszorg
• Ouderenzorg
• Ondersteuning van personen met een beperking
• Kind, jeugd en gezin
De voorzieningen van de vzw Emmaüs zijn gelegen in de provincie Antwerpen, voornamelijk te Mechelen, Duffel, Ranst, Malle-Zoersel en Merksplas.
• Algemeen ziekenhuis Sint-Jozef – Malle
• Psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis – Zoersel
• Centrum voor psychotherapie Elim – Kapellen
• Algemeen ziekenhuis Sint-Maarten (nieuwbouw) - Mechelen Noord
• Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel – Duffel
• Centrale voedingsdienst Duffel – Duffel
• Beschut wonen Este – Duffel, Boom, Lier, Mechelen
• Beschut Wonen Koningsakker – Brasschaat
• Beschut Wonen Zoerselsesteenweg – Zoersel
• Therapeutische gemeenschap De Evenaar – Antwerpen
• Psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring – Mortsel
• Woonzorghuis Ten Kerselaere – Heist-op-den-Berg
• Woonzorghuis Hof van Arenberg – Duffel
• Woonzorghuis Ambroos - Hofstade
• Woonzorghuis Sint-Jozef – Wommelgem
• Dienstverleningscentrum 't Zwart Goor – Merksplas
• Dienstverleningscentrum Zevenbergen – Ranst
• Home Marjorie – Heist-op-den-Berg
• Monnikenheide-Spectrum – Zoersel en Gooreind
• Jeugdzorg Emmaüs – Mechelen en Antwerpen
• Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning Betlehem – Mechelen
• Kinderdagverblijf De Hummeltjes – Duffel
• Initiatief buitenschoolse opvang Duffel – Duffel
• Kinderdagverblijf De Zonnebloem – Mechelen
• Coördinatie De Noker – Mechelen
Leveringsplaatsen en kostenplaatsen: De producten dienen dagelijks geleverd te worden op ongeveer 20 leveradressen in de provincie Antwerpen. Per leveradres is het mogelijk dat de levering dient opgesplitst te worden in verschillende kostenplaatsen / leefgroepen. In totaal gaat dit over ongeveer 120 uitgesplitste leveringen. Een indicatief overzicht wordt hiervan ook meegegeven bij publicatie.
Jaarlijks spendeert Emmaüs vzw ongeveer 640.000 EUR exclusief BTW aan deze producten.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit inventarisartikelen  / Weging:   25

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteitsgarantie van de aan te leveren artikelen gedurende volledige looptijd project  / Weging:   10

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienstverlening  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs inventarisartikelen  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijzen niet-inventaris artikelen  / Weging:   5

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2020/S 134-328969

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2020/001/IM

Perceel nr.:   -

Benaming:   Levering van brood, kleingoed en patisserie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

05-01-2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
WOUTERS BROOD & PATISSERIE BVBA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Onderzeel 18
Plaats
Kalmthout
NUTS-code
BE
Postcode
2920
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 36673562
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   3.812.301,60 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-01-2021

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-