POD Maatschappelijke Integratie
Avis d’attribution de marché

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), MAKREL IN ZONNEBLOEMOLIE, SALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% ARABICA, PASTA VRIJ VOORSTEL, RIJST, GEPELDE TOMATEN IN BLOKJES, RATATOUILLE, WITTE BONEN, AARDBEINCONFITUUR MET VERLAAGD SUIKERGEHALTE, OLIJFOLIE, KOEKJES GEVULD MET CHOCOLADE, TOMATEN-GROENTESOEP MET

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
POD Maatschappelijke Integratie
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 165 – 1000 Brussel
Plaats
Bruxelles - Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.mi-is.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397895

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), MAKREL IN ZONNEBLOEMOLIE, SALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% ARABICA, PASTA VRIJ VOORSTEL, RIJST, GEPELDE TOMATEN IN BLOKJES, RATATOUILLE, WITTE BONEN, AARDBEINCONFITUUR MET VERLAAGD SUIKERGEHALTE, OLIJFOLIE, KOEKJES GEVULD MET CHOCOLADE, TOMATEN-GROENTESOEP MET

Referentienummer:   POD MI-MIIS 2020 03 FEAD-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN HALFVOLLE MELK (UHT), MAKREL IN ZONNEBLOEMOLIE, SALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% ARABICA, PASTA VRIJ VOORSTEL, RIJST, GEPELDE TOMATEN IN BLOKJES, RATATOUILLE, WITTE BONEN, AARDBEINCONFITUUR MET VERLAAGD SUIKERGEHALTE, OLIJFOLIE, KOEKJES GEVULD MET CHOCOLADE, TOMATEN-GROENTESOEP MET GROENTEBOUILLON, TARWEVOKKEN MET CHOCOLADE, KIP GESTOOFD MET GROETEN BESTEMD VOOR DE GRATIS VERDELING ONDER DE MEEST BEHOEFTIGEN IN BELGIË IN HET LICHT VAN DUURZAME ONTWIKKELING VOOR REKENING VAN DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN GROOTSTEDENBELEID IN HET KADER VAN HET FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   11.542.452,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 01

II.2.1) Benaming

Halfvolle melk UHT

Perceel nr.:   01

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15511210 - UHT-melk

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie de bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 02

II.2.1) Benaming

Makreel in zonnebloemolie

Perceel nr.:   02

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15241500 - Makreel

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie de bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 03

II.2.1) Benaming

Rijstsalade met tonijn afkomstig van duurzame visvangst

Perceel nr.:   03

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15241400 - Ingeblikte tonijn
15240000 - Ingeblikte en andere bereide of geconserveerde vis
03211300 - Rijst

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 04

II.2.1) Benaming

Tarwemeel

Perceel nr.:   04

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15612100 - Tarwebloem

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 05

II.2.1) Benaming

Gemalen fairtradekoffie 100% arabica

Perceel nr.:   05

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15861000 - Koffie

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 06

II.2.1) Benaming

Pasta: vrij voorstel

Perceel nr.:   06

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15850000 - Pastaproducten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 07

II.2.1) Benaming

Rijst

Perceel nr.:   07

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   03211300 - Rijst

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 08

II.2.1) Benaming

Gepelde tomaten in blokjes

Perceel nr.:   08

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15331134 - Verwerkte tomaten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 09

II.2.1) Benaming

Hele, zeer fijne sperziebonen

Perceel nr.:   09

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15330000 - Verwerkte groenten en fruit
15331131 - Verwerkte bonen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 10

II.2.1) Benaming

Ratatouille

Perceel nr.:   10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15330000 - Verwerkte groenten en fruit

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 11

II.2.1) Benaming

Witte bonen

Perceel nr.:   11

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15330000 - Verwerkte groenten en fruit
15331411 - Witte bonen in tomatensaus

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 12

II.2.1) Benaming

Extra aardbeienconfituur

Perceel nr.:   12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15332296 - Aardbeienjam

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 13

II.2.1) Benaming

Olijfolie

Perceel nr.:   13

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15411110 - Olijfolie

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 14

II.2.1) Benaming

Koekjes gevuld met chocolade

Perceel nr.:   14

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15820000 - Beschuit en koekjes; houdbaar gebak en cakes
15821200 - Zoete koekjes
15840000 - Cacao; chocolade en suikerwerk

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 15

II.2.1) Benaming

Fairtrade pure chocolade

Perceel nr.:   15

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15840000 - Cacao; chocolade en suikerwerk
15842100 - Chocolade

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 16

II.2.1) Benaming

Tomaten-groentesoep

Perceel nr.:   16

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15891900 - Groentesoep
15890000 - Diverse voedingsmiddelen en droge waren
15891300 - Gemengde soep
15891400 - Soep

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 17

II.2.1) Benaming

Tarwevlokken met chocolade

Perceel nr.:   17

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   03210000 - Granen en aardappelen
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
15813000 - Brood, broodjes, croissants e.d.
15842100 - Chocolade

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 18

II.2.1) Benaming

Kip gestoofd met groenten

Perceel nr.:   18

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   15894200 - Bereide maaltijden
15894300 - Bereide gerechten
15131700 - Vleesgerechten
15112130 - Kippen
03221000 - Groenten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het bestek

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   60

Kostencriterium - Naam:   Organoleptische analyse  / Weging:   40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2020/S 113-273569

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   06

Benaming:   Pasta: vrij voorstel

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 06

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SAS Dhumeaux
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Rungis Cedex
NUTS-code
FR
Postcode
F-94619
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   650.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   08

Benaming:   Gepelde tomaten in blokjes

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 08

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   4

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SAS Dhumeaux
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Rungis Cedex
NUTS-code
FR
Postcode
F-94619
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   449.999,88 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   12

Benaming:   Aardbeienconfituur met verlaagd suikergehalte

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 12

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   2

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SAS Dischamp
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Sayat
NUTS-code
FR
Postcode
F-63530
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   399.999,60 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   14

Benaming:   Koekjes gevuld met chocolade

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 14

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SAS JYCO
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Langueux
NUTS-code
FR
Postcode
F-22360
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   299.999,78 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   17

Benaming:   Tarwevlokken met chocolade

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 17

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-12-2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SAS Dhumeaux
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
Rungis Cedex
NUTS-code
FR
Postcode
F-94619
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   349.999,05 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
RAAD VAN STATE
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Postadres
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Postadres
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2021

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-