OCMW Westerlo
Rectificatif

Levering van droge voeding en conserven - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Westerlo
Nationaal identificatienummer
BE02.1218.1956
Postadres
Verlorenkost 22/1
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Paul Deliën
Telefoon
+32 14538778
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwwesterlo.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van droge voeding en conserven - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-057

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15890000 - Diverse voedingsmiddelen en droge waren

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-545876

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-12-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
12-01-2021 23:30
Te lezen:
20-01-2021 23:30

Overige nadere inlichtingen

1)Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 januari 2021. 2) Pag 4. Stalen: Aan deze opdracht is een beoordeling van stalen verbonden. De (regelmatige) inschrijvers worden per mail uitgenodigd een korf van artikelen te leveren. Deze mail wordt verstuurd NA opening van de offertes en dienen binnen de uiterste datum ingediend te worden die is meegedeeld in de mail. Een testteam zal deze stalen beoordelen (zie ook gunningscriteria I.10). 3) Pag 7. a) Aanpassing uiterste indieningdatum van 12 januari 2021 naar 'enkel offerte die uiterlijk op 20 januari 2021 om 23u30 via de ...'. b) Stalen: Teneinde de kwaliteit van het voorstel te beoordelen, wordt een stalenpakket opgevraagd aan de regelmatige ondernemers NA opening en het regelmatigheidsonderzoek van de offerte. Deze ondernemers worden vervolgens per mail (mailadres dat op het offerteformulier staat) uitgenodigd waarna de artikelen binnen de vooropgestelde leveringsdatum moeten ingeleverd worden. (zie ook gunningscriteria I.10). Dus de wijziging zit hem in het feit dat de korf van artikelen zoals die omschreven stond op pag 7 onder stalen, komt te vervallen en er dient dus geen levering te gebeuren op 12 januari 2020. De regelmatig bevonden inschrijvers worden uitgenodigd om een andere korf van artikelen te leveren binnen een leveringstermijn die dan wordt meegedeeld. Zoals wettelijk voorzien, wordt de uiterste indieningsdatum uitgesteld naar 20 januari 2021 -23u30.