AGB Aarschot
Avis de marché

“Levering van dranken Cultuurcentrum Het Gasthuis”

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AGB Aarschot
Nationaal identificatienummer
0207.515.464_22862
Postadres
Ten Drossaarde 1
Plaats
Aarschot
Postcode
3200
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dries Peeters
Telefoon
+32 497878133
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hetgasthuis.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399996

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399996

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Stad+Aarschot-AGB+Aarschot+CC+2021-1-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

“Levering van dranken Cultuurcentrum Het Gasthuis”

Referentienummer:   Stad Aarschot-AGB Aarschot CC 2021-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het aankopen en leveren van dranken (alcoholische en niet- alcoholische dranken) en noodzakelijke standaard toebehoren voor permanent gebruik (oa. glazen, flesopeners, dienbladen, toogattributen,.... ) in/van cultuurcetrum Het Gasthuis, dit geldt zowel voor de dranken verkocht in de cafetaria, alsook bij evenementen die het cultuurcentrum inta-en extra muros organiseert.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot treedt voor deze opdracht op als opdrachtgevend bestuur. De opdracht kent een uitvoeringstermijn van 4 jaar.
De opsommingen, aantallen en omschrijvingen zijn niet-limitatief. In de inventaris werden de voornaamste afgenomen producten van het laatste jaar (2020) opgenomen.
Ze worden enkel ter indicatie en bij wijze van inlichting verstrekt. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor om van de gegeven inlichtingen af te wijken naargelang de noodwendigheden.
In geval van afwijking kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.
Naast de producten opgesomd in de inventaris, kunnen alle andere artikelen uit de catalogus van de firma voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. De catalogus moet toegevoegd worden bij de offerte. De overeenkomst bevat een exclusiviteitscontract, de aanbestedende overheid kan hier evenwel van afwijken om het assortiment dranken uit te breiden met lokale en/of steekproducten, ook voor wijnen aanvullend aan diegene die de leverancier aanbiedt. Indien AGB Aarschot overgaat tot het aanbieden van dergelijke producten stelt het de leverancier hiervan in kennis.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Aarschot

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht omvat het aankopen en leveren van dranken (alcoholische en niet- alcoholische dranken) en noodzakelijke standaard toebehoren voor permanent gebruik (oa. glazen, flesopeners, dienbladen, toogattributen,.... ) in/van cultuurcetrum Het Gasthuis, dit geldt zowel voor de dranken verkocht in de cafetaria, alsook bij evenementen die het cultuurcentrum inta-en extra muros organiseert.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot treedt voor deze opdracht op als opdrachtgevend bestuur. De opdracht kent een uitvoeringstermijn van 4 jaar.
De opsommingen, aantallen en omschrijvingen zijn niet-limitatief. In de inventaris werden de voornaamste afgenomen producten van het laatste jaar (2020) opgenomen.
Ze worden enkel ter indicatie en bij wijze van inlichting verstrekt. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor om van de gegeven inlichtingen af te wijken naargelang de noodwendigheden.
In geval van afwijking kan er geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.
Naast de producten opgesomd in de inventaris, kunnen alle andere artikelen uit de catalogus van de firma voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. De catalogus moet toegevoegd worden bij de offerte. De overeenkomst bevat een exclusiviteitscontract, de aanbestedende overheid kan hier evenwel van afwijken om het assortiment dranken uit te breiden met lokale en/of steekproducten, ook voor wijnen aanvullend aan diegene die de leverancier aanbiedt. Indien AGB Aarschot overgaat tot het aanbieden van dergelijke producten stelt het de leverancier hiervan in kennis.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   01-04-2021

Einde:   01-04-2025

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   08-03-2021

Plaatselijke tijd:   00:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   08-03-2021

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Eerste aanleg Leuven
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Rechtbank eerste aanleg Leuven
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-01-2021