OCMW Westerlo
Rectificatif

Levering van vlees en aanverwante artikelen voor het woonzorgcentrum. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Westerlo
Nationaal identificatienummer
BE02.1218.1956
Postadres
Verlorenkost 22/1
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Paul Deliën
Telefoon
+32 14538778
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwwesterlo.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van vlees en aanverwante artikelen voor het woonzorgcentrum. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-019

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat de aankoop en het leveren van vlees (kip, runds, kalfs, varken en charcuterie) aan het woonzorgcentrum 'Parel der Kempen' van Westerlo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2021-502495

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 21-01-2021

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging - Pagina 4 - I.1 Beschrijving van de opdracht Stalen: Aan deze opdracht is een beoordeling van stalen verbonden. De (regelmatige) inschrijvers worden per mail uitgenodigd een korf van artikelen te leveren. Deze mail wordt verstuurd NA opening van de offertes en dienen binnen de uiterste datum ingediend te worden die is meegedeeld in de mail. Een testteam zal deze stalen beoordelen (zie ook gunningscriteria I.10). Toevoeging - pagina 7 onder I.1 Indienen van de offerte Stalen Teneinde de kwaliteit van het voorstel te beoordelen, wordt een stalenpakket opgevraagd aan de regelmatige ondernemers NA opening en het regelmatigheidsonderzoek van de offerte. Deze ondernemers worden vervolgens per mail (mailadres dat op het offerteformulier staat) uitgenodigd waarna de artikelen binnen de vooropgestelde leveringsdatum moeten ingeleverd worden. (zie ook gunningscriteria I.10). Gelieve de maatregelen i.v.m. corona strikt toe te passen, hou minimum 1,5 m afstand, mondmasker bij aflevering is verplicht! Onvolledige of ontbrekende stalen of te laat geleverde stalen kunnen niet beoordeeld worden en leidt automatisch tot een lagere score of uitsluiting (ingeval te laat) van de opdracht. De stalen worden kosteloos aan de aanbestedende overheid ter beschikking gesteld en blijven eigendom van de aanbestedende overheid. De stalen dienen geleverd te worden aan de chef-kok Paul Deliën of Luc Bellekens. De stalen zullen uitgebreid getest en geëvalueerd worden. Indien een staal ontbreekt dan zal deze met een score ‘0’ beoordeeld worden. De goed bevonden stalen zullen als standaard genomen worden gedurende de ganse contractduur bij toewijzing van de opdracht Weglating - pagina 9 - §3 onder I.13 Keuze van de offerte De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend.