DG Penitentiaire Inrichtingen
Rectificatif

levering van koffie aan de verschillende penitentiaire inrichtingen voor rekening van FOD Justitie - DG EPI

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Nationaal identificatienummer
0308.357.753_17568
Postadres
Gulden-Vlieslaan 87
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25428243
E-mail
[email protected]
Fax
+32 25428597

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395769

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

levering van koffie aan de verschillende penitentiaire inrichtingen voor rekening van FOD Justitie - DG EPI

Referentienummer: JUST-DGEPI-BBL-koffie 2021-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 15861000 - Koffie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft de levering van koffie aan de verschillende penitentiaire inrichtingen van het land.Hiervoor kiest de aanbestedende overheid de openbare procedure. Deze opdracht is onderverdeeld in 2 percelen . - Perceel 1 : gemalen gebrande koffie - Perceel 2 : oploskoffie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-01-2021

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-544820

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 244-603956

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-12-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
26-01-2021 10:00
Te lezen:
11-02-2021 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
26-01-2021 10:00
Te lezen:
11-02-2021 10:00

Overige nadere inlichtingen

Tevens worden volgende elementen in het lastenboek aangepast (zie bijgevoegd document): -stalen : voor gemalen koffie worden 3 stalen van min. 1 kg en voor oploskoffie 3 stalen van minimum 200 gr. gevraagd -verpakking : gemalen koffie moet geleverd worden in vacuüm verpakkingen of hermetisch afgesloten verpakkingen (voorzien van versheidsventiel) van minimum 1 kg