Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van sanitaire papierwaren, producten en materialen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Fournitures
Date publication
08-07-2016
Date limite
09-08-2016 00:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Leuven | 3000 Leuven, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale
Codes sujets (CPV)
33711900 - Savon
33760000 - Papier hygiénique, mouchoirs, essuie-mains et serviettes de table
33761000 - Papier hygiénique
39831600 - Produits nettoyants pour les toilettes
Contenu bref
Leveren van sanitaire papierwaren, producten en materialen
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit (volgens Deel III. Technische bepalingen) - 50
Qualité: Prijs (indien nodig rekening houdend met - 50
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
*Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Hiervoor wordt de modelverklaring in Bijlage F van dit bestek “Bankverklaring” gebruikt. Indien de inschrijver een ander model gebruikt, moet hieruit dezelfde waarborg blijken. Het risico op een niet conform attest ligt bij de inschrijver.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
De totale omzet op jaarbasis moet gemiddeld over de drie laatste beschikbare boekjaren minstens EUR 50.000,00 bedragen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Het bewijs dat de inschrijver beschikt over een milieuzorgsysteem dat aan bepaalde minimumeisen voldoet. Dit kan door middel van het indienen van een kopie van een ISO 14001-certificaat of een kopie van een EMAS - certificaat. Als een dienstverlener hier niet over beschikt, moet hij aantonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en minimaal aan de volgende voorwaarden voldoet:
• er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring (eventueel als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem);
• er is een milieuprogramma of actieplan waarin staat welke stappen de organisatie gaat nemen om de milieubelasting te verminderen en men kan een referentielijst voorleggen;
• er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de milieumaatregelen van de organisatie coördineert;
• er is een milieuverslag of andere (management-) rapportage waarin gerapporteerd wordt over de milieumaatregelen en de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaren;
• er is regelmatig een training van het personeel op gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu;
• er bestaan duidelijke werkinstructies voor het personeel m.b.t. gezondheid, veiligheid en leefmilieu.
Au minimum
Minstens 2 certificaten van goede uitvoering voor gelijkwaardige opdrachten. Hiervoor wordt het model in Bijlage F “Modelverklaring van goede uitvoering” gebruikt. Indien de inschrijver eigen attesten gebruikt, moeten hieruit dezelfde waarborgen blijken. Het risico op niet conforme eigen attesten ligt bij de inschrijver.
truck tower-crane sharing