Avis de marché

CTG Monitors

Fournitures
Date publication
19-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ziekenhuis Oost-Limburg | 3600 Genk, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33195100 - Moniteurs
Contenu bref
Deze offerteaanvraag omvat het leveren, lossen, installeren, inbedrijfstellen, keuren en onderhouden van 12 CTG monitoren voor de afdeling GMIC.
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Technische waarde - 40
Qualité: Dienst na verkoop - 20
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Au minimum
Opgave omzet van de laatste 3 jaren

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Au minimum
Minimum drie gelijksoortige opdrachten binnen de ziekenhuissector.
truck tower-crane sharing