Avis de marché

Laag Moleculaire Gewichts Heparines (LMWH)

Fournitures
Date publication
13-07-2016
Estimation de la valeur totale
1510000.00 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | 2060 Antwerpen, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33141550 - Héparine
Contenu bref
Laag Moleculaire Gewichts Heparines (LMWH)
Description
Critères d'attribution
Qualité: Prijs - 60
Qualité: Kwaliteit en veiligheid - 25
Qualité: Service - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren
3) Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
Au minimum
/

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik: Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (nationale procedure - procedure van wederzijdse erkenning – gedecentraliseerde procedure).
Au minimum
1. LMWH onder rubriek heparines met laag moleculair gewicht in het BCFI
2. De kandidaat inschrijver dient bij het FAGG erkend te zijn als invoerder en verdeler van geneesmiddelen
3. Volgens de SKP moet het LMWH minstens geïndiceerd zijn in volgende gevallen (rubriek 4.1 van de SKP, van het FAGG):
a. preventie van veneuze trombo-embolie bij chirurgische patiënten, onder meer bij orthopedische en algemene heelkunde
b. preventie van veneuze trombo-embolie bij medische patiënten
c. behandeling van diep veneuze trombose met of zonder longembolie
d. behandeling van onstabiele angor en non-Q-wave infarct, in associatie met acetylsalicylzuur
5. preventie van de coagulatie van de extracorporale circulatie bij hemodialyse.
4. De aangeboden vorm heeft minstens spuiten die subcutaan dienen toegediend te worden. Intraveneuze toediening is eveneens toegestaan
truck tower-crane sharing