Avis de marché

Levering,installatie en indienstelling van 3 hematologie analyzer systemen met 3 gelijkaardige celtelling platformen en van 3 configuraties van automaten voor de urinesedimentanalyse met de benodigde randapparatuur,back-up module, de nodige reagentia,verbruikersmateriaal en controles voor de uitvoering van de analysen in onze laboratoria gedurende zeven(7) jaren

Fournitures
Date publication
27-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | 2060 Antwerpen, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
Contenu bref
Levering,installatie en indienstelling van 3 hematologie analyzer systemen met 3 gelijkaardige celtelling platformen en van 3 configuraties van automaten voor de urinesedimentanalyse met de benodigde randapparatuur,back-up module, de nodige reagentia,verbruikersmateriaal en controles voor de uitvoering van de analysen in onze laboratoria gedurende zeven(7) jaren
Description lots

Lot 1: Celtellers

Description
Celtellers
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux

Lot 2: Urine analysers

Description
Urine analysers
Codes sujets supplémentaires (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
*Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, *Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Daaronder wordt verstaan : een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de klant de financiële capaciteit heeft om dergelijke opdrachten uit te voeren.
*Het bewijs van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
Au minimum
-

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Beschrijving van de technische uitrusting van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen
Opgave van de - al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende - technici of technische diensten, in het bijzonder de diensten voor onderhoud van het betrokken product.
De studie- en beroepskwalificaties van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van deze prestaties.
Aanbieden van referentielijst van apparatuur in het domein van hematologie analyzers, resp. urine-analyzers, in ziekenhuizen en laboratoria in de EU tijdens de laatste 3 jaar.
De aanbieder dient eveneens een uitgebreide ervaring van minstens 3 jaar te hebben in het gebied van het beschreven type urine-analyses in de Benelux.
De aanbieder dient eveneens een uitgebreide ervaring van minstens 3 jaar te hebben voor de voorgestelde configuratie Hematologie celtellingen in de Benelux.
Er wordt een referentielijst gegeven van de ziekenhuislaboratoria in België en bij uitbreiding in Europa, waar een gelijkaardige configuratie werd geïnstalleerd.
De kennis en ervaring van de leverancier met de (microbiologische) ziekenhuislaboratoria wordt kort toegelicht in het voorstel.
Er wordt een referentielijst opgegeven van laboratoria die met gelijkaardige LIS software gekoppeld zijn aan het/de toestellen.
De inschrijver dient over een geldig ISO9001 en ISO 9126 of ISO 25010 of vergelijkbaar certificaat te beschikken die van toepassing is op het geleverde materiaal.
Au minimum
-
truck tower-crane sharing