Avis de marché

Aankoop van een digitale angiozaal bestemd voor de dienst Radiologie

Fournitures
Date publication
18-07-2016
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Brussel | 1090 Brussel, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33110000 - Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire
Contenu bref
Vervanging van een digitale angiografiezaal
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit en conformiteit met het bestek - 40
Qualité: Prijs - 40
Qualité: Integratie in bestaande ziekenhuissystemen - 10
Qualité: Garantie, service en naverkoopdienst - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.
Au minimum
Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
Au minimum
Dezelfde
truck tower-crane sharing