Avis de marché

Overheidsopdracht voor aankop, levering, installatie en onderhoud van operatietafels

Fournitures
Date publication
18-09-2019
Date limite
04-11-2019 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Jules Bordet Instituut | 1000 Brussels, BE | Santé | Mevrouw Erika Catherine Patino Chela
Codes sujets (CPV)
33192230 - Tables d'opération
45215141 - Travaux de construction de salles d'opération
Contenu bref
Overheidsopdracht voor aankop, levering, installatie en onderhoud van operatietafels
Description
Description
Overheidsopdracht voor aankop, levering, installatie en onderhoud van operatietafels
Durée
3 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45215141 - Travaux de construction de salles d'opération
Codes de région (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Critères d'attribution
Qualité: Technishe kenmerken - 40
Prix: 30
Qualité: Dienst na verkoop - 20
Qualité: Waarborgtermijn - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Au minimum
1. De jaarlijkse omzet moet de afgelopen drie jaar gelijk zijn aan of groter zijn dan 2.000.000,00 EUR.
2. Een passende bankverklaring.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2. Een geldig certificaat ISO 13485 (2012 of 2016) of een verklaring of bewijs, een veiligheid en een kwaliteit van medische producten.
Au minimum
1. De inschrijver moet 3 referenties indienen die vergelijkbaar zijn met die in deze specificatie.
2. Een geldig certificaat en de meest recente.
truck tower-crane sharing