Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van echografietoestellen voor de dienst Gynaecologie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Fournitures
Date publication
01-07-2016
Date limite
26-07-2016 00:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw | B-3000 Leuven, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
33100000 - Équipements médicaux
33112000 - Matériel d'imagerie échographique, ultrasonore et Doppler
Contenu bref
Het aantal toestellen dat vermoedelijk zal worden besteld via deze raamovereenkomst bedraagt 4, gespreid over verschillende jaren. De vermoedelijke hoeveelheden zijn louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.
Description
Critères d'attribution
Qualité: Kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid toestel - 35
Qualité: Prijs - 30
Qualité: Opleiding - 20
Qualité: Service en onderhoud - 15
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de Leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Au minimum
Omzetverklaring
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,5.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste Belgische ziekenhuizen waar de geoffreerde materialen in de afgelopen drie jaar werden geleverd. De inschrijver geeft per ziekenhuis een referentie op.
* 4 Bestaande referenties, (van soortgelijke omvang bij voorkeur referenties uit de zorgsector). De referenties worden bevestigd door attesten van goede uitvoering ondertekend door de klant van de dienstverlener. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren, eventueel via een referentiebezoek ter plaatse. Dit is een minimum vereiste, kandidaten die geen 4 bestaande referenties kunnen voorleggen zoals beschreven, voldoen niet aan dit selectiecriterium en zullen uitgesloten worden van verdere deelname aan de opdracht.
* Het attest 94/42/EEC medische hulpmiddelen toevoegen
Au minimum
De inschrijver geeft minimaal 3 referenties op.
truck tower-crane sharing